')

Shërbimet Fiskale

Sherbimet  Fiskale

Shërbimet fiskale  kanë për qëllim dhënien e sigurisë të arsyeshme mbi saktësinë e transaksioneve të kryera në kuadër të legjislacionit fiskal dhe marrjen e masave parandaluese kundër shkeljeS se ligjeve fiskale te cilat administrohen nga Administrata Tatimore e Kosoves dhe shmangien e pasojave serioze te cilat mund te vijnë nga kontrollet e mëvonshme nga inspektoret tatimor.

• Percaktimi i detyrimeve fiskale te klienteve dhe/ose asistimi ne perpilimin dhe mbushjen e raporteve ne perputhje me kerkesat e Administrates Tatimore,

• Pergatitja e raporteve fiskale, rishikimi i njoftimeve vleresuese, renia dokord per llogritjen e tatimeve dhe asistence ne revizionimin fiskal.

• Shërbimet e deklarimit te formularëve mujore tremujor dhe vjetor:

 • WM- Pasqyrë e mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit
 • CM -Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës
 • TV-  Formulari I deklarimit dhe pagesës se TVSH-se
 • WR-Pasqyra e mbajtjes ne burim dhe pagesës se Interesit, te drejtës pronësore, Qirasë, fitoreve ne Lotari dhe Personin jo-rezident
 • Raportimi I kontributeve pensionale ne baza mujore
 • KRR- Kërkesës për Rimbursim/Rikthim/Kthim
 • IL-   Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e mëdha individuale
 • IS-    Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e vogla individuale
 • QL- Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e mëdha
 • QS-Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e vogla
 • IR-   Pasqyra e Tatimit mbi qiranë dhe pasurinë e patrupëzuar
 • CQ- Raporti Tremujor për Kontribute
 • PD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura personale
 • CD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura të Korporatave
 • WA-  Pasqyra Vjetore e Barazimit të Tatimit në paga
 • Raportimi I transaksioneve mbi 500 euro
 • Certifikata e tatimit te mbajtur në burim për tatimin në qira
 • Certifikatat e tatimit në paga dhe kontributeve pensionale
 • FCPK – Formulari i caktimit te punedhenesit kryesor
 • Formular Regjistrimi Për Numer fiskal
 • Formular Regjistrimi Për TVSH
 • Formular Ndryshimesh Për Regjistrimin Në TVSH
 • Kërkesë për Cert. Importi dhe Eksporti
 • Formular Aplikacioni Për Regjistrim Për Korporatat E Vogla Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale
 • Formular Aplikacioni Për Bizneset Individuale Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale
 • Kërkesë për Refundim Pensional për të vetepunesuarit
 • Kërkesë për Refundim Pensional për punëdhënësin
 • Kerkese per vertetim tatimor
 • Plotesimi dhe pergaitja e te gjitha aplikacioneve per pagese
 • Përditësimi mbi zhvillimet e legjislacionit fiskal.

Te gjitha deklarimet bëhen nen mbikëqyrjen e Kontabilisteve profesionistë dhe  te certifikuar.